Nawigacja

Harmonogram działalności Projekt z Ukrainą Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat Zagrajmy o sukces Projekt Warto być dobrym.. Projekt- Kupuj odpowiedzialnie

Projekty i imprezy

Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego w okresie październik 2009 – sierpień 2012.


ODBIORCY BEZPOŚREDNI PROJEKTU:
Uczniowie klas pierwszych gimnazjów województw objętych projektem.Warunek uczestnictwa: obowiązek uczestniczenia w projekcie przez 3 lata szkolne tj. od drugiego semestru roku szkolnego 2009/2010 do końca projektu.

 

CEL PROJEKTU

Projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” ma na celu rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i wykorzystania ich w praktyce.

Adresowany jest do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 gimnazjów województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, z czego:
w ramach utworzonych w szkołach Uczniowskich Grup Projektowych 1800 uczniów będzie miało możliwości rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach, w grupach liczących po 10 uczniów
w ramach powołanych przez Uniwersytet Szczeciński Naukowych Kołach Projektowych 120 uczniów przyjętych zostanie do 12 Naukowych Kół Projektowych prowadzonych przez kadrę uczelni wyższych z województw objętych projektem. Każde Naukowe Koło Projektowe liczyć będzie 10 zakwalifikowanych uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

KORZYŚCI, JAKIE OSIĄGNĄ UCZNIOWIE TO:


1. Bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne lub w zakresie przedsiębiorczości, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę dydaktyczną uczelni wyższych .
2. Trzyletnie uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, niezbędne do uczenia się przez całe życie oraz do wyboru przyszłej drogi kształcenia i własnego rozwoju.
3. Praca w grupach projektowych w szkołach oraz w kołach naukowych w uczelniach wyższych umożliwi rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru nauk matematyki i fizyki oraz z zakresu przedsiębiorczości, ponadto umożliwi rozwój umiejętności uczenia się, interpersonalne, komunikacyjne.
4. Wsparcie akademickie w pogłębianiu wiedzy i umiejętności poprzez realizację m.in. zajęć, spotkań, mentoirngu, festiwali i wycieczek naukowych prowadzonych przez kadrę dydaktyczną uczelni wyższych.
5. Rozwój umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym e-learningu.
6. Uczestnictwo w grupie lub kole matematyczno – fizycznym umożliwi rozwój kompetencji naukowych i technicznych obejmujących zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach, stosowanie wiedzy i metodologii w praktyce.
7. Uczestnictwo w grupie lub kole przedsiębiorczości umożliwi rozwój m.in. takich umiejętności jak: kreatywność, innowacyjność i umiejętność oceniania i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.
8. Korzyścią dla uczniów będzie trzyletnia praca nad rozwijaniem zainteresowań oraz wiedzy z matematyki i fizyką lub przedsiębiorczości co da szansę osiągnięcia przez uczniów sukcesów na egzaminie gimnazjalnym.
9. Bezpośrednią korzyścią będzie nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.
10. Udział w projekcie będzie stanowił inspirację i motywację dla uczniów do wyznaczania celów edukacyjnych i osiągania, co w przyszłości stanowić może solidną podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia, a także do wyboru kierunku przyszłych studiów.
KORZYŚCI DLA SZKOŁY I NAUCZYCIELI


1. Gimnazja zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany nieodpłatnie na ich własność.
2. W ramach zawiązanego Szkolnego Ruchu Naukowego stworzymy możliwość współpracy i integracji szkół z uczelniami wyższymi na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
3. Szkoły zakwalifikowane do współpracy będą miały możliwość nieodpłatnego korzystania z portalu edukacyjnego projektu oraz wdrożenia wspólnego dla wszystkich uczniów systemu edukacji e-learningowej.
4. Nauczycielom szkół zakwalifikowanych do współpracy w ramach projektu stworzymy możliwość rozwoju zawodowego, poprzez dostęp do materiałów na portalu, a części z nich poprzez zaangażowanie w realizację projektu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI W RAMACH UCZNIOWSKICH GRUP PROJEKTOWYCH

Rekrutacja uczniów do Uczniowskich Grup projektowych, jak również organizacja zajęć pozalekcyjnych będzie organizowana we współpracy ze szkołami.Szkoły zakwalifikowane do współpracy w ramach projektu zostaną wyposażone w sprzęt informatyczny (laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem) oraz zestawy do prowadzenia doświadczeń fizycznych z oprzyrządowaniem (czujniki) pozwalające na przeprowadzanie doświadczeń wspomaganych komputerowo. Ponadto, nauczyciele - opiekunowie Uczniowskich Grup Projektowych uczestniczyć będą w 16 godzinnym bezpłatnym szkoleniu w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi i metody projektu. Wyposażenie informatyczne oraz zestawy do prowadzenia doświadczeń fizycznych po zakończeniu projektu zostaną przekazane nieodpłatnie szkole, która uczestniczyła w projekcie. W ramach Szkolnego Ruchu Naukowego szkoły będą miały możliwość zintegrowania się z innymi szkołami z sąsiednich województw a także nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim oraz uczelniami współpracującymi w ramach projektu, co może przynieść w przyszłości wymierne korzyści w postaci wymiany doświadczeń, dostosowywania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb, podejmowania inicjatyw na rzecz kontynuacji idei projektu, kreowania nowych przedsięwzięć związanych z rozwojem uczniów w wymiarze przekraczającym standardową ofertę szkolną.

 

Uczniowskie Grupy Projektowe
utworzone zostaną spośród uczniów pierwszych klas gimnazjów roku szkolnego 2009/2010, którzy będą uczestniczyli w projekcie przez 3 lata czyli do ukończenia gimnazjum.
Zajęcia Uczniowskich Grup Projektowych będą organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkołach, na bazie sal i pomieszczeń udostępnionych nieodpłatnie na cele projektowe przez szkoły.
Zajęcia będą odbiegały od standardowych zajęć szkolnych poprzez zastosowanie pracy grupowej metodą projektową, zastosowanie interesujących uczniów form realizacji zadań edukacyjnych m.in. przy wykorzystaniu materiałów e-learningowych zamieszczanych na portalu projektu.
Zajęcia w szkole prowadzić będą nauczyciele – opiekunowie uczący przedmiotów związanych z kompetencjami rozwijanymi przez projekt.
W ramach Uczniowskiej Grupie Projektowej przeprowadzonych zostanie średnio 8 godzin zajęć pozalekcyjnych w każdym miesiącu realizacji programu Szkolnego Ruchu Naukowego.
Dodatkowym wsparciem dla uczniów oraz nauczycieli – opiekunów będą zajęcia, prowadzone w szkole przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni.
Uczestnicy korzystać będą z Portalowego Zasobu Kompetencji, na którym zostanie udostępnionych 120 tematów projektów, spośród których Uczniowska Grupa Projektowa będzie wybierała co semestr jeden temat i nad nim pracowała. Opracowane projekty będą podlegały ocenie przez Zespół Oceny Projektów, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone na organizowanych Festiwalach Uczniowskich Grup Projektowych. Projekty uczniowskie, umieszczane będą na portalu projektu. Bieżące postępy prac nad swoim projektem uczniowie będą prezentowali w ramach e-kronik prowadzonych na portalu.
Uczniowskie Grupy Projektowe będą pracowały również ponadregionalnie korzystając z możliwości jakie w tym zakresie umożliwi im portal projektu (m.in. fora, grupy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem Internetu współpracując z grupą z innej szkoły objętej projektem w ramach Międzyszkolnych Grup Projektowych. Praca tych grup będzie polegała na opracowywaniu, w ciągu roku szkolnego tematu wybranego z Portalowego Zasobu Kompetencji, na koniec którego opracowane w oparciu o temat projekty zostaną ocenione przez Zespół Oceny Projektów. Dla najlepszych grup przewidziane są nagrody w postaci naukowych wycieczek.
Na zakończenie projektu uczestnicy Uczniowskich Grup Projektowych otrzymają Certyfikat Uczestnika Szkolnego Ruch Naukowego, potwierdzający uczestnictwo przez 3 lata szkolne w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu.

 

http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/Aktualnosci.aspx

http://www.facebook.com/pages/Z-Fizyką-Matematyką-I-Przedsiębiorczością-Zdobywamy-Świat/194600220559076

Aktualności

Kontakt

  • Gimnazjum nr 1 im.Powstańców Wielkopolskich
    Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach, ul.Piotra Skargi 2 64-500 Szamotuły
  • 612920029
    NIP:7871972862 Regon 639623090

Galeria zdjęć